Pagament únic de l´atur per als autònoms que constitueixin societats limitades

El Tribunal Suprem sentencia que constituir una societat limitada és compatible amb la sol·licitud del pagament únic de l’atur.

D´acord amb la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l´ocupabilitat, el pagament únic de la prestació per desocupació només és possible quan el beneficiari es constitueixi com un treballador autònom, o bé com un soci treballador en cooperatives o societats laborals.

Però, què passa amb la resta de societats? Es pot utilitzar el pagament únic per constituir una societat de responsabilitat limitada? D´acord amb el criteri del Servei Públic d´Ocupació Estatal (SPEE), no. Però, quina és l´opinió del Tribunal Suprem referent a això? Una sentència ho aclareix.

El problema que ha resolt ha estat el d´un aturat que va capitalitzar l´atur en un sol pagament per a la constitució d´una societat de responsabilitat limitada, que va subscriure ell mateix el 100% del capital social, essent també ell l´administrador i donant-se d´alta en el règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), deu dies després d´elevar a escriptura pública la seva societat, el setembre de 2011. Un any després, el SPEE li reclamava 19.567,80 euros pel cobrament indegut de la prestació, en haver constituït una empresa quan la seva sol·licitud constava que la seva activitat era de treballador autònom.

Aquest desocupat va interposar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va sentenciar que no hi va haver cobrament indegut a l´estar donat d´alta com a autònom, pel que va revocar la decisió del SPEE. D´acord amb la decisió del Tribunal Suprem, la Sala del Social desestima el recurs de cassació presentat per l´Advocat de l´Estat, en el qual s´argumentava que el pagament únic només és possible quan el beneficiari es constitueixi com a treballador autònom, o bé com soci treballador en cooperatives o societats laborals.

Segons la decisió de l´alt tribunal, tot i que la Llei 45/2002 només es refereixi a les societats esmentades, no exclou de manera expressa a altres, afegint que quan concorren les circumstàncies fàctiques i jurídiques que condueixen obligatòriament a l´enquadrament i alta en el RETA de determinades persones físiques, aquestes, individualment considerades, sempre que la societat de capital porti realment a terme l´activitat que constitueixi el seu objecte, reuneixen la qualitat de treballadors autònoms, també a l´efecte de la prestació aquí debatuda.

La sentència recorda que, des de la perspectiva finalista de l´autoocupació, aquesta ha estat la solució adoptada en anteriors ocasions per la Sala del Social. En aquest sentit, també altres formes societàries com a formes d´autoocupació, com les societats de capital, quan, en determinades circumstàncies, algun dels treballadors pugui ostentar la qualitat material de treballadors per compte propi, encara que el Reial Decret 1300/2009, de 31 de juliol, no es refereixi a aquestes com a formes d´autoocupació de manera explícita.

En definitiva, segons la sentència del Tribunal Suprem, un aturat pot destinar al pagament únic a la constitució d´una empresa.

La decisió judicial obre una nova via per beneficiar-se de la prestació de l´atur i constituir una empresa? Malgrat que la llei vigent a priori impossibilita aquesta opció, la sentència del Suprem ha estat clara i no única en aquest sentit, ja que la Sala Social ha dictat altres resolucions similars. No obstant això, encara es desconeix si la decisió sembrarà precedents perquè l´autònom pugui beneficiar-se de les mesures destinades a l´autoocupació sense arribar a qüestionar-se, el desenvolupament de la seva activitat en termes legals, i existir frau en la formació d´una societat mercantil.
Desembre’2016