Tipos de RETENCIONES a partir del 1/1/2014

 

 La Llei de Pressupostos per a l’ any 2014 (Llei 22/2013 de 23 de desembre), va prorrogar els tipus de retenció del 21% per a l’IRPF i l’Impost sobre la Renda de no Residents (respecte determinats rendiments), sense fer esment explícit de la pròrroga del tipus de retenció del 21% en l’Impost sobre Societats, menció que quedarà esmenada mitjançant la corresponent publicació al BOE en un Reial Decret-llei.
Per tal motiu creiem oportú reflectir els percentatges que són aplicables a partir de 1 de Gener de 2014, en funció de la naturalesa de determinats rendiments: 

 

 

TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES ALS DISTINTS RENDIMENTS

2014

NATURALESA DELS RENDIMENTS

TIPUS

 

 

RENDIMIENTS DE COMPTES CORRENTS I COMPTES A TERMINI

21%

 

 

RENDIMIENTS OBTINGUTS PER CESSIÓ DE CAPITAL A TERCERS
(Interessos i qualsevol altre forma de retribució pactada
com a remuneració per tal cessió)

21%

 

 

PARTICIPACIO EN ELS FONS PROPIS / DIVIDENDS

21%

 

 

GUANYS PATRIMONIALS RELATIUS A LA TRANSMISSIÓ O
REEMBORSSAMENTS D’ ACCIONS I PARTICIPACIONS D’INSTITUCIONS
D’INVERSIÓ COL.LECTIVA

21%

 

 

RENDIMENTS DE LA PROPIETAT INTELECTUAL, INDUSTRIAL,
ASSISTÈNCIA TÈCNICA, DE L’ARRENDAMENT DE BÉNS MOBLES, NEGOCIS O MINES
I SOTS-ARRENDAMENT S/. BÉNS ANTERIORS

21%

 

 

CESSIÓ DEL DRET A L’ EXPLOTACIÓ DELS DRETS D’ IMATGE

24%

 

 

RENDIMENTS PER ARRENDAMIENT I SOTS-ARRENDAMENT D´IMMOBLES URBANS

21%

 

 

RENDIMIENTS D’ ACTIVITATS PROFESSIONALS – EN GENERAL 

21%

 

 

EN EL PERÍODE IMPOSITIU D´INICI D’ACTIVITATS I EN ELS DOS SEGÜENTS

9%

 

 

RENDIMIENTS PER IMPARTIR CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS,
SEMINARIS I SIMILARS

21%